Kateellinen esimies/työkaverit

Vierailija

Teksti lainattu Hesarissa olleesta artikkelista.Kuulostaako tutulta? Kokemuksia?Tunnen useita ihmisiä, jotka ovat kokeneet vastaavaa, itseni mukaan lukien..taitaa olla niin, että moniin ongelmiin, ainakin Suomessa, syy on huono itsetunto ja kateus..

Lukekaa tästä:Työ­ka­ve­ri­si saat­taa ka­deh­tia si­nua, et­kä edes tie­dä sii­tä.

Hän vä­hät­te­lee on­nis­tu­mi­sia­si, heit­te­lee pis­te­liäi­tä kom­ment­te­ja, sa­bo­toi te­ke­mi­siä­si, mi­tä­töi mie­li­pi­tei­tä­si ja nos­taa esiin vir­heet, joi­ta olet teh­nyt.

Usein ka­teel­li­nen kol­le­ga puu­kot­taa sel­kään pii­los­ta. Et saa kut­su­ja pa­la­ve­rei­hin, si­nul­ta pi­mi­te­tään tie­toa ja si­nut jä­te­tään työ­po­ru­kan ul­ko­puo­lel­le.

Alat aras­tel­la ha­pan­naa­maa, jol­la on ai­na pa­haa sa­not­ta­vaa. Et us­kal­la on­nis­tua tai esit­tää mie­li­pi­tei­tä. Se imee voi­mia.

Mis­tä moi­nen käy­tös joh­tuu?

Sen taus­tal­la on it­se­tun­non on­gel­mia ja jos­kus jo­pa per­soo­nal­li­suu­den häi­riö.

Yksi syy voi olla huono johtaminen. Suo­sik­ki­jär­jes­tel­mät, työn epä­rei­lu ja­ka­mi­nen, val­ta­tais­te­lu tai huo­no il­ma­pii­ri an­ta­vat ti­laa ka­teu­del­le.

Ka­teu­den seu­rauk­set voi­vat käy­dä työ­pai­kal­le kal­liik­si, sil­lä ka­deh­ti­jan myö­täi­ly ja va­ro­mi­nen vie­vät ai­kaa työn­teol­ta.

Ka­teus vai­kut­taa ko­ko työyh­tei­söön: tu­lee uu­pu­mi­sia, vir­hei­den peit­te­lyä, ky­räi­lyä, epäi­ly­jä. Ih­mi­set ei­vät us­kal­la on­nis­tua, ja tuot­ta­vuus las­kee.

En­täs, kun ka­deh­ti­ja on esi­mies?

Se on ka­teu­den koh­teek­si jou­tu­neel­le vai­kea ti­lan­ne, kos­ka esi­mie­hel­lä on val­taa alai­seen­sa.

Po­mon ka­teus voi il­me­tä alai­sen ar­vos­te­lu­na ja tä­män työn vä­hät­te­ly­nä. Hän ei ha­lua kri­tii­kil­lä pa­ran­taa alai­sen työn jäl­keä, vaan ta­voi­te on pois­taa hy­vän olon tun­ne, jon­ka alai­nen saa työs­tään. Niin ka­deh­ti­ja­po­mon oma olo pa­ra­nee het­kek­si.

Ka­teel­li­nen po­mo pys­tyy pi­laa­man alai­sen mah­dol­li­suu­det ede­tä työs­sä, viih­tyä työ­pai­kal­la ja naut­tia työs­tään.

Esi­mies voi hel­pot­taa ka­teel­li­suut­taan myös ke­rää­mäl­lä alai­sik­seen kes­kin­ker­tai­suuk­sia. Niin hän pää­see it­se lois­ta­maan.

Työ­yh­tei­sö­kou­lut­ta­ja Pirk­ko-Lii­sa Ves­te­ri­nen yrit­ti ker­ran aut­taa alais­ta, jo­ta po­mo ka­teut­taan sim­put­ti. Alai­nen oli po­moaan pi­dem­mäl­le kou­lu­tet­tu ja hä­nen osaa­mi­sen­sa oli laa­jem­paa. Alai­nen oli myös nuo­rem­pi ja pi­ti ul­ko­näös­tään pa­rem­paa huol­ta kuin esi­mies.

"E­si­mies ei ym­mär­tä­nyt lain­kaan, et­tä on­gel­mien syy oli­si voi­nut ol­la hä­nes­sä. Lo­pul­ta alai­nen jou­tui vaih­ta­maan työ­paik­kaa."

Kommentit (0)

Uusimmat

Suosituimmat

Uusimmat

Suosituimmat