Konsulttien hyödyntäminen liiketoiminnan kehittämisessä on seikka, mikä erottaa usein menestyvän yrityksen heikommin pärjäävästä kilpailijastaan. Vaikka terminä ”konsultti” voi monille avautua melko epäselvänä kokonaisuutena, on yrityskonsultti parhaimmillaan painonsa arvosta kultaa yrittäjälle, mutta pahimmassa tapauksessa turha menoerä. 

Ennen yrityskonsultin palkkaamista kannattaakin miettiä, mitä lisäarvoa konsultti yritykselle tuo ja missä määrin ulkopuolista apua liiketoiminnan kehittämiseen kaivataan.

Mitä konsulttitoimisto tarjoaa

Yrityskonsultit paneutuvat niihin ongelmakohtiin tai osa-alueisiin, jotka kaipaavat kehittämistä tai uudistamista. Vaikka konsultit ovatkin yritysmaailman huippuammattilaisia, he pystyvät myös arvioimaan yrityksen toimintaa ulkopuolisen silmin myös mahdollisten asiakkaiden näkökulmasta. 

Liikkeenjohdon konsultointi Suomessa tällä hetkellä keskittyy ennen kaikkea digimarkkinointiin, brändiajatteluun ja mukautuvaisuuteen uusiin trendeihin ja teknologioihin. Myös b2b markkinointi on usein osa kokonaisuutta.

Konsulttitoimisto voi esimerkiksi tarjota yritykselle räätälöityjä toimintamalleja tai ohjenuoria, joita noudattamalla liiketoiminta lähtee kasvuun. Tosin aina on ensiarvoisen tärkeää, että konsultti kartoittaa selkeästi yrityksen tarpeet ja tavoitteet konsultin työlle — ei riitä, että tiedetään miksi konsultti on palkattu, vaan jokaisen osapuolen tulee olla yhtä mieltä siitä, miten konsultin työpanos voidaan tulkita onnistuneeksi. Konsulttitoimisto voi myös osallistua strategian laatimiseen, yrityskuvan eli imagon luomiseen tai uusien tuotteiden tai palveluiden kehitystyöhön.

Viestintä on kaiken A ja O

Markkinointiviestintä on, ja tulee aina olemaan, iso ja tärkeä osa yritysten päivittäistä toimintaa. Markkinointiviestinnän kenttä muuttuu sitä mukaa, kun uusia viestintäkanavia, -segmenttejä ja -välineitä syntyy ja tässä vaiheessa ajan hermoilla olevan yrityskonsultin arvo voi olla merkittävä. Vaikka markkinointiviestinnän kohderyhmä olisikin kristallinkirkas yrityksen markkinointiosastolle, ei tulosta synny, elleivät media ja lähestymistapa ole oikeita. Ruutuajan pääpaino on siirtynyt televisioista älylaitteiden näytöille, eikä perinteisillä medioilla ole aiempaa vankkaa jalansijaa viestinnän kentässä.

Viestinnän laajaan käsitteeseen lukeutuu myös asiakaspalvelu. Raskaan byrokraattisesti rakennetut puhelinvaihteet eivät palvele tämän päivän ”on-demand-kuluttajaa”, vaan yrityksen edustajan tulee olla välittömästi tavoitettavissa, jos ei muuten, niin sosiaalisessa mediassa. SoMe-osaamista vaaditaankin yrityskonsulteilta entistä enemmän, sillä huonolla, välinpitämättömällä tai yritysarvojen vastaisella Facebook-käyttäytymisellä voi olla peruuttamattomia seurauksia. Tulevaisuudessa sosiaalisen median merkitys kasvaa entisestään, varsinkin, kun digitaalisten palveluiden ja tuotteiden määrä on jatkuvassa nousussa. 

B2B - Yritykseltä yritykselle
Kun osa yrityskonsulteista keskittyy asiakasmyynnin kasvattamiseen ja kehittämiseen, jotkut konsulttitoimistot pureutuvat puolestaan yritysten väliseen myyntiin. B2B-markkinointi on toisille yrityksille elinehto, toisille välttämätön osa päivittäisen toiminnan ylläpitämistä. Samankaltaisuuksia kuluttajamyynnin ja B2B-myynnin välillä on paljon; molemmissa lähdetään liikkeelle kohderyhmien kartoittamisessa, jonka jälkeen rakennetaan strategiat, miten oma viesti saadaan kullekin kohderyhmälle parhaiten perille.

Yrityskonsultoinnin kysyntä kasvaa eniten lähivuosina juuri B2B-sektorilla, sillä koko yrityskenttä on kokenut mullistuksia. Harvassa on enää ne yritykset, jotka voivat hallita omalla toimialallaan kaikkien tuottamiensa palveluiden tai tuotteiden tuotantokaarta. Alihankintaa tapahtuu niin pienissä, kuin isoissa yrityksissä toimialasta riippumatta ja perustuupa monen suomalaisenkin yrityksen toiminta puhtaasti yhteen tai kahteen merkittävään alihankintasopimukseen. Varsinkin rakennusalalla tämä on sangen yleistä. 

Yrityskonsultti voi olla se ratkaiseva tekijä, joka kääntää alihankintasopimuksen solmimispäätöksen omalle yrityksellesi kilpailijan sijasta.

Pilviteknologia jyrää

Entistä enemmän yrityskonsultit kohtaavat isoissa yhtiöissä tilanteita, joissa joudutaan menemään henkilöstötasolle asti. HR-sektorille (eng. Human Resources) erikoistuneet konsultit tarkastelevat toimintaa tuottavuuden näkökulmasta ja etsivät saatavilla olevien tekniikoiden ja työskentelytapojen raameissa keinoja parantaa yrityksen kilpailukykyä. Suurimmat muutokset tapahtuvat luonnollisesti nopeasti kehittyvän tietotekniikan saralla, mutta niin kutsutulla ”pilviteknologian” yleistymisellä on ollut poikkeuksellisen suuret merkitykset yrityksiin. 

Pilvipalveluiden käyttö ei rajaudu vain tiedostojen tallennukseen, vaan yhä enemmän ohjelmistot ja tietojärjestelmät sijaitsevat yrityksen omistamien fyysisten servereiden sijasta ulkoisilla, kolmannen osapuolen ylläpitämillä palvelimilla. Näistä ehkä kaksi suurinta ja käytetyintä ovat Dropbox ja Microsoftin OneDrive. Pilvipalveluihin panostaminen vähentää yrityksen IT-kustannuksia, mutta kolikon kääntöpuolelta löytyykin palveluiden käyttöehdot ja omien immateriaalioikeuksien (eng. Intellectual Property) turvaaminen. 

Suuria tai arkaluontoisia datamääriä käsittelevät yritykset näistä syistä käyttävätkin omia palvelimiaan, mutta pienten ja keskisuurten yritysten voi olla vaikea päättää, onko syytä siirtää yrityksen data pilveen vai pitäytyä omissa laitteissa ja kovalevyissä ylläpitokustannuksista huolimatta. Tällöin konsultin apua ja näkemystä kannattaa hyödyntää.

Konsultti tarpeen mukaan

Kovinkaan usein ei ole kustannustehokasta tai mielekästä palkata kokopäiväistä konsulttia edes lyhyeksikään aikaväliksi. Koska konsulttina voi toimia teoriassa kuka tahansa oman alansa ammattilainen, moni tarjoaa yksittäisluontoisia konsulttipalveluita oman päivätyönsä ohella. Nämä niin sanotut freelancekonsultit ovatkin hyvä vaihtoehto etenkin silloin, kun budjetti on tiukoilla tai konsultin tarve ei ole vielä selkiytynyt täysi yrittäjälle. 

Muutaman tunnin konsultointi ei ole suuri taloudellinen riski ja jos tapaamisen anti on oikein hedelmällistä, yhteistyön jatkaminen on erittäin todennäköistä. Vaikka yleinen taloustilanne ei ole viime vuosina parantunut, on väärin olettaa, että konsulttipalvelut ovat ne ensimmäiset menoerät, jotka yritys karsii taloutta elvyttääkseen. Asiantuntijaan panostetut eurot näkyvät ennemmin tai myöhemmin yrityksen tulovirrassa.

Rohkeat nuoret yrittäjät

Uuden sukupolven yrittäjät tekevät laajalla rintamalla yritysyhteistyötä hyväksikäyttäen alakohtaisia foorumeita, messuja ja teknologioita. Työn tekemiseen suhtaudutaan ennen kaikkea mielekkäänä tekemisenä kuin pakollisena raatamisena. Uusia yrityksiä perustetaan koko ajan lisää ja se näkyykin vuosi toisensa jälkeen TE-toimiston myöntämien starttirahojen ainaisesta hupenemisesta. 

Yrityskonsultti tulevaisuudessa on monialainen ammattilainen, joka ymmärtää ympäröivän maailman lisäksi myös yrityksen tarpeet ja tavoitteet. Intohimoinen yrittäjä haluaa kumppanikseen konsultin, jolla on yritysmaailman kokemuksen lisäksi myös taitoa kuunnella ja aitoa halua auttaa viemään yritystä siihen suuntaan, mihin asiakas haluaa. 

Kommentit (0)

Seuraa