Rekisteriseloste

Lisätietoja Sanoma Magazines Finland Oy:n tietosuojasta:
http://www.sanomamagazines.fi/tietosuoja.html

Henkilötietolain ( 523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Sanoma Magazines Finland Oy
Postiosoite: PL 100
Postinumero: 00040 SANOMA MAGAZINES
Puhelin: (09) 1201
Käyntiosoite: Lapinmäentie 1, 00350 HELSINKI
Y-tunnus 1615110-2

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Nimi: Hannele Alander
Puhelin: (09) 1201

3. Rekisterin nimi

MeNaiset.fi -asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään MeNaiset.fi -palveluiden toteuttamiseen ja tarjoamiseen, käyttäjien tunnistamiseen, asiakassuhteen ylläpitoon, hoitoon ja uudistamiseen, Sanoma Magazines Finland Oy:n liiketoiminnan kehittämiseen, yhteydenottojen ja palautteiden hoitamiseen sekä muihin MeNaiset.fi -palveluihin liittyviin tarkoituksiin.
Palvelun yhteydessä kerättyjä henkilötietoja voidaan käyttää ja luovuttaa perusteltuja käyttötarkoituksia varten (kuten markkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin) Suomen henkilötietolain ja Sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti. Sanoma Magazines Finland Oy ja/tai sen yhteistyökumppanit voivat lisäksi lähettää rekisteröidylle suoramarkkinointia sähköisesti (sähköpostitse tai tekstiviestien välityksellä) rekisteröidyn antaman nimenomaisen suostumuksen perusteella.
Sanoma Magazines Finland Oy:n kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluva yhtiö voi lisäksi käsitellä rekisteröityjä tietoja henkilötietolain sallimassa laajuudessa.

5. Kuvaus rekisteröityjen ryhmästä ja rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja. Vain tähdellä (*)merkityt tiedot on annettava, kun MeNaiset.fi-sivustolle rekisteröidytään käyttäjäksi.

Henkilötiedot:
• etunimi
• sukunimi
• syntymäaika
• sukupuoli

Yhteystiedot:
• lähiosoite
• asuinkunta
• puhelinnumero
• sähköpostiosoite*
• tunnistustiedot (käyttäjätunnus/salasana/nimimerkki)*

Asiakkuuteen liittyvät tiedot:
• mahdolliset vapaaehtoisesti annetut tiedot rekisteröidyn kiinnostuksen kohteista
• rekisteröidyn suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot
• lupa sähköiseen suoramarkkinointiin

Asiakaspalautetiedot:
• arvonta- ja kilpailuvastaukset
• asiakaskyselypalaute
• asiakkaan suostumuksella saadut muut mahdolliset tiedot

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja luovutetaan suoramarkkinointitarkoituksiin sekä mielipide- ja markkinatutkimuksiin henkilötietolain sallimassa laajuudessa. Tietoja voidaan myös siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain sallimassa laajuudessa.

7. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään, asiakaskyselyistä sekä arvonta- ja kilpailuvastauksista, asiakastietojen päivityksistä sekä laskutuksesta ja maksunvalvonnasta.

8. Rekisterin suojaus

Rekisteri sijaitsee tietokoneessa, joka on sijoitettu konesaliin, jonne pääsy asiattomilta on estetty. Rekisterin käyttö on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin sekä käyttöoikeuksin. Internetin kautta pääsy rekisteriin on estetty palomuuritekniikalla Henkilöt, jotka käsittelevät tietoja, ovat henkilötietolain mukaisen vaitiolovelvollisuuden ja rangaistussäännösten alaisia.

9. Rekisteröidyn oikeudet

9.1 Rekisterin tarkastus:

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot. Tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa.
Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Sanoma Magazines Finland Oy
MeNaiset.fi/Hannele Alander
PL 100
00040 SANOMA MAGAZINES

Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tarkastuspyyntö koskee. Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona.

9.2 Tiedon korjaaminen:

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta.
Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisterinpitäjään tiedon korjaamiseksi. Korjauspyyntö tulee tehdä kirjallisesti ja allekirjoitettuna ja lähettää seuraavaan osoitteeseen:

Sanoma Magazines Finland Oy
MeNaiset.fi/Hannele Alander
PL 100
00040 SANOMA MAGAZINES

Yhteydenotossa on mainittava tarkasti mitä palvelua tiedon korjaus/poistopyyntö koskee.

9.3 Kielto-oikeus

Rekisteröity voi kieltää tietojensa käytön markkinointitarkoituksiin sekä markkinatutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle.