Jos haluttomuus vaivaa, sen kanssa ei kannata jäädä painimaan yksin. Apua seksielämän parantamiseen on tarjolla pilvin pimein.

Haluttomuus on tällä hetkellä yleisin pariskuntien sänkykamariongelmista. Sen taustalla voi olla mitä vain: kiirettä ja työpaineita, parin kohtaamisongelmia, luottamuspulaa, kyllästymistä, oman kehon inhoa tai kiihottumisvaikeuksia. Haluttomuus voi syntyä myös asioista, joilla ei voisi kuvitellakaan olevan yhteyttä seksiin.

Onneksi apua ongelmaan löytyy. Ole kuitenkin tarkkana, kun etsit ammattilaista, jolle kertoa ongelmistasi. Suomessa nimittäin kuka tahansa voi kutsua itseään seksuaalineuvojaksi, seksuaaliterapeutiksi tai kliiniseksi seksologiksi, koska seksologian alan ammattinimikkeitä ei ole suojattu.
Seksologisen seuran nettisivuilta (www.seksologinenseura.net/asiantuntijat) voit hakea oman lähialueesi auktorisoituja eli pätevöitettyjä ammattilaisia, joilla on asianmukainen koulutus. Jos seksuaaliterapeuttisi on saanut yhteispohjoismaisen NACS-auktorisoinnin, Kela korvaa osan hoidosta.

Seksuaali¬neuvoja
Voi olla seksuaalite¬rapeutti tai sairaanhoita¬ja, joka neu¬voo työnsä ohella sai¬raalassa.
Antaa tietoa ja ohjeita seksielämän pa¬rantamiseen, usein myös fyysisiä kik¬koja kotiin kokeiltaviksi.
Kun seksi¬ongelmia on ilmennyt lähimennei¬syydessä. Yleensä jo 1–2 käynti¬kertaa riittää ongelmien ratkomiseen.
Seksuaali¬terapeutti
On kouluttau¬tunut seksu¬aalineuvojaa pitemmälle. Toimii yleensä yksityisellä lääkäriase-malla.
Taustoittaa asiakkaan sek¬suaalielämän kokemuksia ja minäkuvaa, avaa vaikeita ongelmia kes¬kustelemalla.
Kun seksiin liittyy vuo¬sien takaisia traumoja tai parisuhteen ongelmat tun¬tuvat erityisen raskailta.
Pari-terapeutti
Sama koulu¬tustaso kuin seksuaalite¬rapeutilla.
Auttaa kuin seksuaali¬terapeutti, mutta keskit¬tyy suhteen vuorovaiku¬tukseen.
Kun pari¬suhde on umpikujassa ja tuntee vie¬raantumista, mitätöintiä tai petty¬mystä. Us-kottomuus, vaikeat erotilanteet.
Kliininen seksologi
Koulutuksel¬linen titteli. Seksologilla on korkeampi koulutus kuin seksuaalineu¬vojalla tai -terapeutilla.
Voi olla seksuaaliterapeutti, mutta saattaa toimia myös esimerkiksi tutkijana.
Seksologeil¬ta saa apua useimpiin ongelmiin riippuen sii¬tä, mihin on erikoistunut ja missä tehtä¬vässä toimii.
Gynekologi, urologi
Lääkäri, toimii joko julkisella tai yksityisellä puolella.
Gynekologin neuvot ovat usein fyysisiä kikkoja, mutta osalla gyne¬kologeista on myös seksolo¬gin koulutus.
Kun seksi ei suju fyysisten syiden takia. Gynekologi neuvoo esim. vaihdevuosiin liittyvissä on¬gelmissa, uro¬logi miesten erektiohäiriöissä.

Mitä apu maksaa?
Seksuaalineuvontaa, pari- ja seksuaaliterapiaa tarjoavat yleensä yksityiset lääkäri¬asemat. Hinnat vaihtelevat paljon paikasta riippuen. Tunnin yksilökäynti seksuaa¬li- tai pariterapeutilla mak¬saa useimmissa paikoissa 60–80 euroa. Pariskunnille terapia maksaa 80–110 euroa käynniltä.
Julkisella puolella gyneko¬logilla tai urologilla käynnis¬tä pitää maksaa poliklinikka¬maksu. Maksu nousi elokuun alussa monessa kunnassa ja on useimmissa nyt 25,60 eu¬roa per käynti. Yksityisellä puolella kannattaa vertailla hintoja, sillä gynekologi- ja urologikäyntien hinnat vaih¬televat jopa 50 ja 150 euron välillä. Hinta riippuu vas¬taanoton pituudesta, kokei¬den ottamisesta, lääkäristä ja klinikan yleisestä hinnoit¬telutasosta.
www.sexpo.fi
www.vaestoliitto.fi
www.miesklinikka.com
www.verkkoklinikka.fi/suhteet
www.tohtori.fi/seksiklinikka